Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Booklet Lichtfest Leipzig 2011

46 Lichtfest Leipzig 2011 / Święto Światła 2011 Viele Stimmen für das große Werbekonzert Kampaniareklamowaniczymkoncertnawieległosów Der Marketingmix zum Lichtfest gestaltet sich von Jahr zu Jahr weitreichender, auflagenstärker und zeitlich intensiver. Bereits im Juli wurden im Rahmen einer Pressekonferenz die grundlegenden Informationen vermittelt und das Plakatmotiv vorgestellt. Im Au- gust gesellte sich zu den öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen das knapp50SeitenstarkeProgrammheft,dasineinerAuflagevonrund 32 000 Exemplaren von der Stadt Leipzig herausgegeben wurde. Bis Oktober stärkten u. a. 1 500 City-Light-Poster in Mitteldeutsch- land, Plakate im Leipziger Stadtgebiet und in Bussen und Bahnen der LVB, rund 100 Megalights und City-Light-Boards sowie Print- anzeigen dieWahrnehmung des Projekts. Zu den größten Flächen zählten Banner an der Fassade des Hauptbahnhofs, Banner an der evangelisch-refomierten Kirche und Blow-ups am Rathaus und am Bayrischen Platz. Bewegte Bilder in Form von Spots bzw. Trailern liefen z. B. im LVB- Fahrgastfernsehen, auf einem Monitor am Zeitgeschichtlichen Forum, am Stadtbüro und auf Infoständern der Cafés San Remo und Pascucci. In derTiefgarage Augustusplatz wirkten Schranken- überzieher und Plakate als Lichtfest-Boten. Und wem die Daten auf denWerbemitteln nicht reichten, der konnte sich in der eigens eingerichteten Rubrik auf www.leipziger-freiheit.de umfassend zum Lichtfest informieren. Übrigens: Auch die Danziger erfuhren natürlich von der Zusam- menarbeit zwischen ihrer Stadt und Leipzig anlässlich des Licht- fests: Plakate und Sonderwerbeformen in Kultureinrichtungen und im Straßenbereich wiesen auf das Ereignis hin. Am Abend des 9. Oktober wurden in Danzig und Leipzig mehr als 15 000 Exemplare eines gemeinsamen Programmhefts verteilt. Dieses stellte in deutscher und polnischer Sprache das Projekt Lichtfest vor, erklärte dieVideoperformance, nannte Musiker, Projektpartner etc. ZrokunarokdziałaniamarketingowepromująceŚwiętoŚwiatłamają corazszerszyzasięg,zwiększająsięnakłady,acałeprzedsięwzięciejest corazlepiejrozplanowanewczasie.Wtymrokujużwlipcupodanona konferencji prasowej zasadnicze informacje i przedstawiono motyw plakatu na rok 2011. W sierpniu działania skierowane do szerokiej publiczności uzupełniono o 50-stronicowy program imprezy wydany przez władze miasta Lipsk w nakładzie blisko 32 000 egzemplarzy. Do października tego roku rozmieszczono między innymi 1500 pla- katów typu Citylight w środkowych Niemczech, plakaty w obrębie miasta oraz w autobusach i tramwajach Lipskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, blisko 100 nośników reklamowych typu Mega- light i City-Light-Board, a także ogłoszenia reklamowe. Tak szeroko zakrojona kampania reklamowa zwiększyła rozpoznawalność pro- jektu. Do największych formatów reklamowych należały baner na fasadzie budynku dworca głównego, baner na budynku kościoła ewangelicko-reformowanego, reklamy typu Blow-up na budynku ratusza i na Bayrischer Platz. Ruchome obrazy w formie spotów i zwiastunów można było między innymi zobaczyć w mobilnej telewizji Lipskiego Przedsiębiorstwa Ko- munikacjiMiejskiej,namonitorachMuzeumZeitgeschichtlichesForum Leipzig (Forum Historii Najnowszej Lipska) i Stadtbüro (Biura Miejskie- go), na stojakach kawiarni San Remo i Pascucci. W parkingu podziem- nympodAugustusplatzzawisłyplakatyreklamowe,dopromocjiŚwięta Światła wykorzystano tam również szlabany parkingowe. Osoby, które chciałyuzyskaćinformacjenatematŚwiętaŚwiatławykraczającepoza zakres przedstawiony na wspomnianych nośnikach reklamowych, mogły na stronie www.leipziger-freiheit.de zapoznać się ze specjalnie przygotowaną sekcją zawierającą wyczerpujące informacje. Warto wspomnieć, że również do mieszkańców Gdańska dotarły wieści o współpracy między ich miastem i Lipskiem w ramach Święta Światła. Informowały o tym liczne plakaty i różnego rodzaje formy reklamy specjalnej w placówkach kulturalnych i na ulicach. Wieczorem 9 października tego roku w Gdańsku i Lipsku rozdano po- nad15000egzemplarzywspólnieopracowanejbroszurkiprogramo- wej. W publikacji wydanej w języku polskim i niemieckim znalazły się informacje o projekcie „Święto Światła”, objaśnienia dotyczące wi- dowiska multimedialnego, wymieniono także muzyków, partnerów projektu itp.