Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Booklet Lichtfest Leipzig 2011

Lichtfest Leipzig 2011 / Święto Światła 2011 15 Rainer Löhnert Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt „Die Forderungen, die jeder Tag neu an uns stellt, lassen uns oft die Ereignisse vergessen, die unser Leben nachhaltig geprägt haben. In uns die Erinnerungen wachzuhalten, kann uns helfen, den Problemen und Ängsten der Gegenwart entschlossener zu begegnen. Das Lichtfest 2011 hat in eindrucksvoller Weise an den Mut und Freiheitswillen der Menschen in Danzig und Leipzig erinnert. Mit diesen sehr emotionalen Veranstaltungen ist es gelungen, deutlich werden zu lassen, dass durch den friedlichen Widerstand unsere Welt verändert werden kann. Die Lichter in Danzig und Leipzig sollen nicht nur an eine erfolgreiche friedliche Revolution erinnern, sondern uns ermuti- gen, auch künftig gegen jede Art von Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung einzutreten.“ Rainer Löhnert Przewodniczący zarządu spółdzielni Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt „Pochłonięci wyzwaniami, przed którymi stajemy każdego dnia, często zapominamy o wydarzeniach, które w sposób trwały wpłynęły na nasze życie. Dzięki zachowaniu i pielęgnowaniu pamięci o tych wydarzeniach możemy z większą determinacją stawiać czoła problemom i lękom, jakie niesie ze sobą teraźniejszość. Święto Światła 2011 w sposób dobitny przypomniało o odwadze i dążeniu do wolności mieszkańców Lipska i Gdańska. Szereg poruszających imprez pokazał, że dzięki pokojowemu oporowi można zmienić świat. Światła w Gdańsku i Lipsku mają nie tylko przypominać nam o udanej Pokojowej Rewolucji, ale i zachęcić nas do tego, aby w przyszłości przeciwstawiać się wszelkim objawom przemocy, ucisku i dyskryminacji.” Thomas Prauße Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Leipzig GmbH „MitderFriedlichenRevolution'89verbindenvorallemdieLeipziger eine Zeit des Aufbruchs und der Freiheit. Heute steht das Lichtfest nicht mehr nur zum Gedenken an den Herbst '89. Vielmehr ist dazu der Gedanke an den Frieden zwischen den Völkern Europas getre- ten. Die Fortführung des Lichtfests im europäischen Kontext – wie sie 2011 zum ersten Mal gelungen ist – ist bezeichnend für diesen Brückenschlag. Als ein Unternehmen, das eng mit der Stadt verbun- den ist, unterstützen die Stadtwerke Leipzig die Bemühungen, die Erinnerungen an die Friedliche Revolution lebendig zu halten.“ Thomas Prauße Prezes zarządu firmy Stadtwerke Leipzig GmbH „Szczególnie mieszkańcom Lipska Pokojowa Rewolucja `89 kojarzy się z czasem przebudzenia i dążenia do wolności. Upamiętnianie wydarzeń Jesieni `89 nie jest już dzisiaj jedynym celem Święta Światła. Uzupełnieniem jego myśli przewodniej jest idea pokoju między narodami Europy. Wyrazem rozszerzenia koncepcji imprezy o kontekst europejski była tegoroczna edycja Święta Światła, która wyznaczyła kierunek na kolejne lata. Zakłady Stadtwerke Leipzig, jako przedsiębiorstwo silnie związane z miastem Lipsk, wspierają wszelkie działania służące podtrzymaniu pamięci o Pokojowej Rewolucji.” Eberhard Wiedenmann Inhaber Firma Wiedenmann, Eiscafé und Pizzeria San Remo, Caffè Pascucci, Bier- und Cafégarten am Musikpavillon „Ich sehe das Lichtfest als Symbol, der Bevölkerung etwas zurückzugeben. Die Menschen sollen sehen, dass ein bürgerliches Engagement noch immer genauso wichtig ist wie damals. Unsere Installation an der Grimmaischen und Nikolaistra- ße zeigte eine Szenenfolge aus allen großen Protest- und Befreiungsereignissen Osteuropas. Vom Aufstand in der DDR 1953 über Budapest 1956, Prag 1968 bis zur Friedlichen Revolution. Wir müssen uns bewusst sein, dass ohne den 9. Okto- ber 1989 viele positive Entwicklungen so nicht gekommen wären.“ Eberhard Wiedenmann Właściciel firmy Wiedenmann, lodziarnio-kawiarni i pizzerii San Remo, kawiarni Pascucci, ogródka kawiarnianego i piwnego przy Musikpavillon „Dla mnie Święto Światła to symboliczny hołd złożony społeczeństwu. Ludzie powin- ni zobaczyć, że zaangażowanie obywatelskie jest dziś wciąż tak samo ważne jak w przeszłości. Nasze instalacje przy Grimmaische Straße i Nikolaistraße przedstawiały sekwencje scen ze wszystkich znaczących protestów i zrywów wolnościowych w Eu- ropie Wschodniej – od powstania 1953 r. w NRD, poprzez Budapeszt 1956 r. i Pragę 1968 r., po Pokojową Rewolucję. Musimy mieć świadomość, że bez 9 października 1989 r. nie byłoby wielu spośród późniejszych pozytywnych zmian.”