Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Booklet Lichtfest Leipzig 2011

Lichtfest Leipzig 2011 / Święto Światła 2011 13 Dr. Harald Langenfeld Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leipzig „Mit Tausenden Lichtern und Kerzen erinnerten die Leipziger beim diesjährigen Lichtfest an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 und schlugen eine Brücke der Verbundenheit nach Danzig. Gemeinsam mit unseren polnischen Nachbarn haben die Leipziger ein Zeichen für Demokratie, Freiheit und Solidarität gesetzt. Werte, die gerade heute im geeinten Europa nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Diese positiven Signale, die von unserer Stadt ausgegangen sind, unterstützt die Sparkasse Leip- zig mit großer Überzeugung.“ Dr Harald Langenfeld prezes zarządu Sparkasse Leipzig „Podczas tegorocznego Święta Światła mieszkańcy Lipska tysiącami świateł i świec upamiętnili wydarzenia Pokojowej Rewolucji z jesieni 1989 r. i przerzucili symboliczny most do Gdańska będący wyrazem więzi łączących oba miasta. Uczest- nicy święta wspólnie ze swoimi polskimi sąsiadami opowiedzieli się za demokracją, wolnością i solidarnością – za wartościami, o których szczególnie dzisiaj w zjednoczonej Europie nie wolno nam zapomnieć. Firma Sparkasse Leipzig z pełnym przekonaniem popie- ra te pozytywne sygnały płynące z naszego miasta.“ Woiwodschaft Pommern Verwaltungsbezirk im Norden des Landes Die Woiwodschaft Pommern mit der Hauptstadt Danzig ist einer von 16 Verwaltungsbezirken Polens, an oberster Stelle geleitet von dem Woiwoden. Dieser ist Repräsentant der Zentralregie- rung in der Woiwodschaft und wird vom polnischen Premier- minister ernannt. Mieczysław Struk ist als Marschall oberster Chef der Exekutive der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Pommern. Mieczysław Struk ist Schirmherr für das Lichtfest in Danzig und hat neben Stadtpräsident Paweł Adamowicz das Grußwort in der Polnischen Ostsee Philharmonie Danzig gesprochen. Województwo Pomorskie Jednostka administracyjna na północy Polski Województwo Pomorskie ze stolicą w Gdańsku jest jedną z 16 jednostek administracyjnych tego typu w Polsce. Na jego czele stoi wojewoda mianowany przez premiera i reprezentujący rząd cen- tralny na poziomie wojewódzkim. Mieczysław Struk jako marszałek województwa jest przewodniczącym organu wykonawczego samorządu wojewódzkiego. Mieczysław Struk przejął patronat nad obchodami Święta Światła w Gdańsku i obok prezydenta miasta Pawła Adamowicza wygłosił mowę powitalną w Polskiej Filharmo- nii Bałtyckiej w Gdańsku. Europäisches Solidarność-Zentrum (ECS) Die Pflege des Solidarność-Erbes „Das Europäische Solidarność-Zentrum widmet sich der Vergan- genheit genauso wie wichtigen Zukunftsfragen und beschäftigt sich mit zentralen europäischen Werten wie Solidarität und Demokratie. Unser Beitrag zum Lichtfest hat sich hier perfekt ein- gepasst. Am 9. Oktober haben Leipzig und Danzig ein Zeichen gesetzt, wie man Freiheitsgeschichte gemeinsam erzählt“, so Basil Kerski, Direktor des ECS. Mit einem Museum über die Gewerkschaft, einem Zentralarchiv und einer Multimedia-Bibliothek erfüllt das ECS in Danzig die Funktionen eines Wissenschafts- und Kulturinstituts und leistet Bildungsarbeit. Das Zentrum verfolgt zwei Hauptziele: dem Erbe der Solidarność zu gedenken und diese Botschaft im öffentlichen Bewusstsein wachzuhalten. Europejskie Centrum Solidarności (ECS) Pielęgnacja dziedzictwa Solidarności „Europejskie Centrum Solidarności w swojej działalności łączy zagadnienia z przeszłości z ważnymi pytaniami dotyczącym przyszłości i zajmuje się zasadniczymi wartościami europejskimi takimi jak solidarność i demokracja. Nasz wkład w Święto Światła idealnie wpisuje się w tę koncepcję. 9 października tego roku miasta Lipsk i Gdańsk pokazały, jak wspólnie opowiadać o historii wolności” – mówi Basil Kerski, dyrektor ECS. Prowadząc muzeum związków zawodowych, archiwum centralne i mediatekę, ESC spełnia rolę instytutu badawczego i kulturalnego oraz ośrodka edukacyjnego w Gdańsku. Centrum dąży do realizacji dwóch głównych celów: podtrzymywania pamięci o dziedzictwie Solidarności i zachowania jej przesłania w świadomości publicznej.